08-02-2017

Maasstad Ziekenhuis zorgt voor ‘warme overdracht’ kwetsbare ouderen in Hoeksche Waard

Voor kwetsbare ouderen is een ziekenhuisopname een ingrijpende gebeurtenis. Jaarlijks wordt 14% van de 65-plussers (acuut) opgenomen in een ziekenhuis. Bij ontslag naar huis blijkt vaak sprake van ‘functieverlies’; een achteruitgang in het dagelijks leven. Ook omgevingsfactoren, zoals beperkt bewegen, gedwongen afhankelijkheid, ondervoeding en polyfarmacie (gebruik van meerdere geneesmiddelen) zijn bepalend bij functieverlies.

Voordelen transmurale zorgbrug
Om de terugkeer naar huis beter te laten verlopen en de nazorg thuis systematischer te organiseren, zetten de chirurgische afdelingen van het Maasstad Ziekenhuis sinds 1 februari de ‘transmurale zorgbrug’ in. Hierbij ontmoeten kwetsbare ouderen al tijdens hun ziekenhuisopname de wijkverpleegkundige die hen thuis gaat begeleiden. Uit onderzoek* is gebleken dat – door de inzet van een wijkverpleegkundige – de sterfte met een kwart daalt, ouderen minder last hebben van complicaties, er minder heropnames zijn, minder achteruitgang plaatsvindt bij terugkeer naar huis en de ouderen betere aandacht hebben voor hun medicatie. De eerste ervaringen van het Maasstad Ziekenhuis zijn zeer positief.

null

Foto: zorgprofessionals luisteren aandachtig naar de ouderen in het Maasstad Ziekenhuis

Intensieve samenwerking en overdracht
Hoe werkt de transmurale zorgbrug? Bij patiënten van 70 jaar of ouder voert het ziekenhuis een specifieke screening uit. Blijkt een patiënt kwetsbaar – bijvoorbeeld omdat deze meerdere aandoeningen tegelijk heeft – dan wordt aanvullend onderzoek verricht. Hiervoor werken geriaters (gespecialiseerd in de behandeling van kwetsbare oudere patiënten), traumachirurgen, vaatchirurgen en verpleegkundigen van afdeling Chirurgie 1 nauw met elkaar samen. Het doel is te zorgen voor goede behandeling en begeleiding in het ziekenhuis.

Warme overdracht
Zodra de ontslagdatum in zicht is benadert het ziekenhuis de thuiszorg, vindt een eerste ontmoeting plaats tussen de wijkverpleegkundige en de patiënt en wordt de overdracht besproken. Bij de overdracht wordt ook de mantelzorger (familie) betrokken. Het ziekenhuis vindt het erg belangrijk dat hier bijzondere aandacht voor is. Na ontslag uit het ziekenhuis bezoekt de wijkverpleegkundige vervolgens – binnen 48 uur – de oudere patiënt thuis. Bij de volgende huisbezoeken wordt bepaald wat verder nodig is. De familie wordt indien mogelijk betrokken en de huisarts wordt op de hoogte gehouden. Zo nodig wordt ook andere hulp, zoals ondersteuning door een welzijnsorganisatie, ingezet.

Evaluatie
Per patiënt worden de resultaten gemonitord door de thuiszorg en – na het laatste huisbezoek – geëvalueerd met het ziekenhuis. Daarnaast wordt elke twee maanden de voortgang besproken met de verschillende betrokken organisaties. Bij gebleken succes zal de transmurale zorgbrug worden uitgebreid en ingezet bij alle patiënten van 70 jaar en ouder.

Samenwerkingspartners
De transmurale zorgbrug in de Hoeksche Waard is opgezet door het Maasstad Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis en thuiszorgorganisaties Careyn, Alerimus en Zorgwaard, in samenwerking met Stichting KOEL.


*Literatuur (met name van prof. dr. S.E.J.A. de Rooij MD PhD, Academisch Medisch Centrum (AMC)):
- BeterOud.
- Comprehensive Geriatric Assessment and Transitional Care in Acutely Hospitalized Patients. The Transitional Care Bridge Randomized Clinical Trial.