Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Kwaliteitskeurmerken en certificaten

In ons ziekenhuis is volop aandacht voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg. Dat het streven naar kwalitatief goede zorg zijn vruchten heeft afgeworpen, blijkt uit de verschillende kwaliteitskeurmerken die aan het Maasstad Ziekenhuis zijn toegekend. Een kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat een ziekenhuis aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. Het Maasstad Ziekenhuis beschikt over de volgende kwaliteitskeurmerken en certificaten.

JCI accreditatie (Joint Commission International)

JCI is een erkende kwaliteitsorganisatie die wereldwijd zorginstellingen beoordeelt. Het internationale karakter van JCI biedt het Maasstad Ziekenhuis aansluiting op een groot zorgnetwerk, dat mogelijkheden biedt voor meer kennisdeling en kwaliteitsbewaking. Met het ‘Gold Seal of Approval’ behoort het Maasstad Ziekenhuis tot de meest toonaangevende zorginstellingen in de wereld. Wat betekent het keurmerk voor u?

NTA 8009 certificaat

Het NTA 8009 certificaat is een Nederlandse veiligheidsnorm waaraan veiligheidsmanagementsystemen (VMS) van ziekenhuizen moeten voldoen. Hiermee kunnen ziekenhuizen gestructureerd werken aan patiëntveiligheid door risico’s te signaleren en actie te ondernemen.

HKZ-certificaat

Maasstad Apotheek

De apotheek met een HKZ-certificaat is getoetst door een onafhankelijke instantie. Deze instantie stelt vast dat de apotheek werkt volgens kwaliteitsnormen, die ook zijn vastgesteld door patiëntenorganisaties. Het certificaat geeft bovendien aan dat de apotheek de zorgverlening voortdurend verbetert door o.a. patiënt ervaringsonderzoek.

HIV behandelcentrum

In september 2016 heeft het Maasstad Ziekenhuis als eerste in de regio het kwaliteitscertificaat voor het HIV behandelcentrum.

MDL Centrum

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is gebaseerd op de ISO 9001 norm en compatibel met de NTA 8009:2011. Het HKZ certificatieschema Endoscopie bevat normen voor externe toetsing van patiëntveiligheid. Certificatie wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde Certificerende Instelling. Voldoen aan de normen leidt tot afgifte van een HKZ-Veiligheidscertificaat.

Het MDL Centrum heeft het HKZ certificaat voor patiëntveiligheid in 2014 behaald. Met het behalen van het certificaat laat het MDL Centrum zien dat het voldoet aan de hoge eisen van patiëntveiligheid. Dat is terug te zien in de zorg voor patiënten, de organisatie en logistiek van de afdeling en in de cultuur waar de zorgprofessionals continu leren en zichzelf blijven ontwikkelen. Daarbij wordt vanuit het perspectief van de patiënt voortdurend gewerkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Het HKZ certificaat is drie jaar geldig en tussentijdse jaarlijkse toetsing op patiëntveiligheid is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

ISO-certificaat

Het Keurmerkinstituut verleent het HKZ-keurmerk aan instellingen in de sectoren ‘zorg en welzijn’ die voldoen aan de hiervoor geldende kwaliteitscriteria. Een veel gebruikte richtlijn voor het leveren van kwaliteit is de internationale norm ‘ISO 9001’. Het ISO-certificaat geeft klanten de zekerheid dat het ziekenhuis zorg en/of producten levert volgens de overeengekomen eisen. Het Maasstad Ziekenhuis is in bezit van het ISO 9001 certificaat.     

De Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt conformiteitverklarende organisaties waaronder laboratoria. De afdeling Klinische Chemie en de afdeling Klinische Farmacologie & Toxicologie zijn geaccrediteerd volgens ISO 15189 onder registratienummer M213. De Afdeling Klinische Pathologie is geaccrediteerd volgens ISO 15189 onder registratienummer M286. De Afdeling Medische Microbiologie is geaccrediteerd volgens ISO 15189 onder registratienummer M243.

EBA verificatie

In 2016 behaalde het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis de EBA verificatie (European Burns Association). Deze verificatie laat zien dat het brandwondencentrum een hoge kwaliteit van patiëntenzorg biedt en voldoet aan de strengste normen op het gebied van organiseren en toepassen van (para)medische en verpleegkundige zorg met kwalificaties van personeel, faciliteiten en middelen alsmede het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Borstvoedingscertificaat

De kraamafdeling van het Maasstad Ziekenhuis voert een borstvoedingsvriendelijk beleid. Het Maasstad Ziekenhuis is sinds 1 februari 2012 in het bezit van het borstvoedingscertificaat van de Stichting Zorg voor Borstvoeding. Met het behalen van het borstvoedingscertificaat is de eerste stap gezet om de derde smiley (kraamafdeling) van Kind en Ziekenhuis te behalen.

Freya-pluim

Freya, de Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, heeft de Vruchtbaarheidspolikliniek van het Maasstad Ziekenhuis een pluim toegekend. Met het uitdelen van de pluimen maakt Freya inzichtelijk welke klinieken voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Vereniging. Aan de hand van dit certificaat kunnen patiënten een weloverwogen keuze maken voor een kliniek.

Goede borstkankerzorg-keurmerk

Het Maasstad Ziekenhuis heeft het Roze Lintje van Borstkanker Vereniging Nederland. Hét keurmerk voor goede borstkankerzorg. Het Roze Lintje geeft aan dat het ziekenhuis de zorg verleent zoals de Vereniging deze voor ogen heeft.

Vaatkeurmerk

Het vaatkeurmerk is toegekend aan die ziekenhuizen die voldoen aan een aantal basiscriteria die zijn geformuleerd door de Hart & Vaatgroep. Het vaatkeurmerk is gericht op aandoeningen aan de perifere slagaderen. Het zegt niets over aandoeningen aan de aderen, bijvoorbeeld behandelingen van spataderen of (veneuze) trombose en het zegt ook niets over aandoeningen aan het hart.

Groen vinkje bloed- en lymfklierkanker

Het Maasstad Ziekenhuis heeft het ‘groene vinkje’ van Hematon gekregen voor goede zorg voor patiënten met bloed- of lymfklierkanker. Hematon heeft een lijst opgesteld met voorwaarden en normen. Het gaat daarbij om zaken die patiënten belangrijk vinden. De laatste actualisatie van de voorwaarden vond plaats in 2016. De patiëntenwijzer geeft aan in hoeverre de ziekenhuizen voldoen aan de basisvoorwaarden van Hematon. Voldoet het ziekenhuis aan alle basisvoorwaarden, dan krijgt het een 'groen vinkje'.

Groen vinkje Stoma Zorgwijzer

De Nederlandse Stomavereniging heeft samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen de normen goede stomazorg ontwikkeld. De informatie die een ziekenhuis heeft aangeleverd is getoetst aan deze normen. Voldoet een ziekenhuis aan alle normen voor goede stomazorg dan krijgt het ziekenhuis in de Stoma Zorgwijzer een groen vinkje.                                              

Keurmerk Kwaliteitsregister V&V

De scholing met V&V keurmerk voldoet aan minimumeisen op het gebied van kwaliteit, inhoud, deskundigheid en registratie. Dit keurmerk Kwaliteitsregister V&V is van toepassing op alle scholing die wordt verzorgd voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Kwaliteitskeurmerk CZ

CZ heeft voor vijf aandoeningen de prestaties van ziekenhuizen getoetst. Dat zijn bariatrische chirurgie, borstkanker, dikke darmkanker en Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Het Maasstad Ziekenhuis heeft voor al deze vijf aandoeningen een kwaliteitskeurmerk ontvangen van CZ.

Predicaat Plusbehandeling

Achmea heeft een aantal ziekenhuizen op basis van medische kwaliteit, wachttijden, doorlooptijden en aandacht voor de patiënt het predicaat Plusbehandeling toegekend. Het Maasstad Ziekenhuis heeft deze erkenning ontvangen voor;
•    Heupvervanging
•    Knievervanging
•    Darmkanker
•    Liesbreuk

Topzorgpredicaat Menzis

Ook zorgverzekeraar Menzis heeft kwaliteitskeurmerken uitgereikt voor diverse aandoeningen. Het Maasstad Ziekenhuis heeft het topzorgpredicaat voor liesbreuk, meniscus, cataract, carpaal tunnel syndroom, darmkanker en borstkanker mogen ontvangen.

Spataderkeurmerk

Om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten. Het Maasstad Ziekenhuis beschikt over het Spataderkeurmerk.

EARL Accreditatie PET-CT scans

EARL is een Europese standaard waarin eisen voor de beeldkwaliteit van PET-scans op Europees niveau zijn vastgesteld. PET-scans worden zo op een uniforme en reproduceerbare manier gemaakt. Dit waarborgt een continue hoge kwaliteit. Scans die gemaakt zijn volgens de EARL-standaard, zijn uitwisselbaar met andere centra zonder kwaliteitsverlies.