Primaire arbeidsvoorwaarden

Als medewerker van het Maasstad Ziekenhuis val je onder de CAO Ziekenhuizen. Je kunt hier meer informatie terugvinden over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die wij onze medewerkers bieden. Mocht je vragen hebben of meer willen weten, neem dan contact op met werving & selectie via 010 – 291 1950 of personeelswerving@maasstadziekenhuis.nl, zij kunnen jouw vragen beantwoorden.

Arbeidsduur en werktijden

De CAO Ziekenhuizen kent een fulltime werkweek van 36 uur. Binnen het Maasstad Ziekenhuis zijn zowel fulltime, parttime als oproepcontracten mogelijk;

Als je in de directe patiëntenzorg werkt, is er een dienstrooster van toepassing waarin je arbeidsduur staat ingepland. Per afdeling kunnen de werktijden verschillen. In overleg met je leidinggevende maak je afspraken over de werktijden.
Als een afdeling nieuwe medewerkers zoekt, staat het aantal uren vrijwel altijd vermeld in de vacature. Bij de meeste afdelingen en in veel functies is het ook mogelijk om parttime te werken. Op sommige afdelingen en in sommige functies stellen we wel regels aan het minimale aantal te werken uren per week.

Salaris

Als medewerker van het Maasstad Ziekenhuis ontvang je een bruto salaris uit een van de functiegroepen uit de CAO Ziekenhuizen. Elke functie is volgens de methode FunctieWaardering Gezondheidszorg (FWG) gewaardeerd in een functiegroep. Afhankelijk van je leeftijd (jeugdschalen), kennis en ervaring wordt je bij indiensttreding ingeschaald in de van toepassing zijnde functiegroep.

Het salaris wordt altijd aan het eind van de maand, maar voor de 1e van de nieuwe maand betaald.

Vakantietoeslag

In mei van elk jaar ontvang je vakantietoeslag, deze bedraagt 8% van het bruto jaarsalaris. Het bruto jaarsalaris is 12 maal het salaris dat op 1 mei van dat jaar van toepassing is. Wanneer je niet het volledige jaar in dienst bent geweest, ontvang je vakantietoeslag naar rato.

Eindejaarsuitkering

In december van elk jaar ontvang je een eindejaarsuitkering, een mooie tegemoetkoming in deze dure feestmaand. Voor het jaar 2013 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd naar 8,33% van het bruto jaarsalaris. Het bruto jaarsalaris is 12 maal het salaris dat op 1 december van dat jaar van toepassing is. Wanneer je niet het volledige jaar in dienst bent geweest, ontvang je de eindejaarsuitkering naar rato.

Vakantie, PLB en bijzonder verlof

Bij een fulltime dienstverband heb je 144 uur vakantiedagen voor een jaar. Wanneer je parttime werkt ontvang je vakantiedagen naar rato van je percentage dienstverband. Per jaar maak je met je leidinggevende afspraken over het opnemen van deze vakantiedagen. Op de meeste afdelingen wordt gewerkt met vakantieperioden in voorjaar, zomer en najaar. Per periode kun je als medewerker een vakantie aanvragen, de leidinggevende bekijkt of je aanvraag gehonoreerd kan worden, om zo de bezetting op de afdeling te waarborgen.

Naast vakantieuren, heb je jaarlijks recht op minimaal 57 uur aan persoonlijk levensfase uren (PLB). Het doel van deze uren is het opnemen van uren wanneer je levensfase daartoe aanleiding geeft. Elke leeftijdsfase in je leven kan aanleiding geven om uren op te nemen. Je dient deze uren dan ook in eerste instantie in tijd op te nemen, ook over het opnemen van deze uren maak je jaarlijks afspraken met je leidinggevende.

Bij bijzondere gebeurtenissen stelt het Maasstad Ziekenhuis je in staat om aan deze gebeurtenissen deel te nemen. Zo nodig word je daartoe betaald verlof verleend. Je kunt hierbij denken aan een huwelijk, huwelijksjubileum of een begrafenis of crematie van een familielid. In de CAO ziekenhuizen staat dit per situatie beschreven.

Pensioenverzekering

Binnen de sector zorg en welzijn is het Pensioenfonds Zorg en Welzijn verantwoordelijk voor het pensioen van ruim 2 miljoen werknemers en oud-werknemers. Ook het Maasstad Ziekenhuis is aangesloten bij het PFZW. Het Maasstad Ziekenhuis biedt aan al zijn medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen het PFZW. Voor de uitvoering van de pensioenregeling heeft PFZW een contract gesloten met uitvoeringsorganisatie PGGM. PGGM draagt zorg voor de uitvoering van de collectieve pensioenregeling in de sector zorg en welzijn.

Wanneer je in dienst treedt bij het Maasstad Ziekenhuis word je automatisch aangemeld bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De premiebetaling wordt automatisch geregeld. De werkgever betaalt het zogenaamde werkgeversdeel. Het werknemersdeel wordt automatisch op je brutosalaris ingehouden. Je bent hiermee verzekerd voor ouderdomspensioen, opbouw pensioen bij arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen. Daarnaast is het mogelijk om je als medewerker extra bij te verzekeren voor een hogere pensioenuitkering. Wij adviseren je hiervoor te laten informeren door het pensioenfonds.