Disclaimer

Het Maasstad Ziekenhuis informeert u (als gebruiker van het patiëntenportaal) over de mogelijkheden van het portaal en over uw rechten en uw plichten. Het Maasstad Ziekenhuis biedt bij het patiëntenportaal een korte instructie. Wij vragen aan u om deze goed door te nemen voordat u het portaal gebruikt.

Het patiëntenportaal geeft toegang tot informatie uit het medisch dossier onder de voorwaarde dat die informatie en het systeem dat die informatie aanbiedt veilig en zorgvuldig worden gebruikt.

Voorwaarden

Het Maasstad Ziekenhuis patiëntenportaal geeft geen volledige inzage in uw medisch dossier, maar de mogelijkheid om gedeeltes van uw medische gegevens te bekijken. Voor volledige inzage in uw medisch dossier kunt u zich met een schriftelijk verzoek wenden tot (het secretariaat van) uw behandelend arts. Online contact tussen uw zorgverlener en u vindt plaats volgens de voorwaarden die beschreven staan in de richtlijn Artsen en Social Media november 2011.

Klik voor meer informatie op de link Advies richtlijnen.

Het advies van een zorgverlener wordt gegeven op basis van de informatie die u verstrekt. U bent er dan zelf voor verantwoordelijk dat u uw zorgverlener naar beste weten inlicht. Wij verwachten van u dat u juiste en volledige informatie over uw gezondheid geeft.

Wanneer u direct contact wenst of wanneer er sprake is van spoed, is het patiëntenportaal van het Maasstad Ziekenhuis niet geschikt. Neem dan contact op met uw huisarts of de afdeling waar u onder behandeling bent of met het landelijk noodnummer 112.

Uw zorgverlener kan (samen met u) besluiten de toegang tot het patiëntenportaal van het Maasstad Ziekenhuis te sluiten. Bijvoorbeeld omdat u dat zelf wenst of in geval van wilsonbekwaamheid.

Heeft u een klacht?

Voor vragen en advies kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen, telefoonnummer (010) 291 30 14.  De klachtenfunctionarissen zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Meer informatie over de klachtenfunctionaris en schadeclaims vindt u onder het kopje ‘Niet tevreden? Klachtrecht'. U vindt daar ook het klachtenformulier dat u kunt printen, invullen en naar ons kunt opsturen.

Klik voor meer informatie op de link Klachtrecht.

Het Maasstad Ziekenhuis streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Is er een storing of heeft u een andere vraag? Wij vragen u vriendelijk uw vraag te stellen via telefoonnummer (010) 291 29 00 (op werkdagen tussen 07.00 en 17.00).

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van het patiëntenportaal van het Maasstad Ziekenhuis, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan het Maasstad Ziekenhuis jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacy

Medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten via het patiëntenportaal van het Maasstad Ziekenhuis verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van het Maasstad Ziekenhuis zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan andere zorgverleners verstrekken als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor uw behandeling. De e-consulten worden opgeslagen in uw elektronische patiëntendossier (EPD). Alle zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier, voor zover dat nodig is om hun werkzaamheden te verrichten. Dat betekent dat zij ook de e-consulten kunnen lezen.

Doorbreken geheimhoudingsplicht

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten het Maasstad Ziekenhuis tenzij:

a. u toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van uw gegevens aan zorgverleners buiten het Maasstad Ziekenhuis

b. het ziekenhuis dit doet in het kader van een wettelijke verplichting; bijvoorbeeld bij het melden van sommige infectieziekten.

c. In het kader van wetenschappelijk onderzoek, als u akkoord bent gegaan met uw deelname aan het wetenschappelijk onderzoek.

Er is veel aandacht besteed aan het veiligstellen van uw gegevens. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding met het ziekenhuis. Pogingen om misbruik te maken, worden door het ziekenhuis geregistreerd. Het is natuurlijk verstandig om uw wachtwoord altijd privé te houden.

Auteursrecht

Behalve de eigen patiëntgegevens mag niets van het patiëntenportaal van het Maasstad Ziekenhuis worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Maasstad Ziekenhuis. Het patiëntenportaal van het Maasstad Ziekenhuis is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Beveiliging

Het ziekenhuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens het ziekenhuis toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Op het patiëntenportaal van het Maasstad Ziekenhuis staan verwijzingen naar verschillende internetsites, waarvan sommigen door anderen dan het Maasstad Ziekenhuis worden beheerd. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Het Maasstad Ziekenhuis draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Wijzigingen

Het Maasstad Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Checkt u daarom regelmatig deze disclaimer voor het privacybeleid van het Maasstad Ziekenhuis.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van het Maasstad Ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.