Terug

Rechten en plichten

Als u in ons ziekenhuis komt, doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. We zetten ons in voor de beste zorg en behandeling. Dat doen we samen met u.

Onder andere door informatie te geven en ervaringen uit te wisselen. Als u hulp inroept van een zorgverlener, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst. U geeft aan ons de opdracht om zorg te verlenen. Bijvoorbeeld voor een onderzoek, maar ook voor behandeling of advies. Deze relatie tussen zorgverlener en patiënt is geregeld via de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), daarnaast is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

In de WGBO en de AVG staan de rechten en plichten van patiënten. Een belangrijk onderdeel is het recht op informatie en het recht om toestemming te geven voor een behandeling. Dat heet in het Engels: ‘informed consent’ ofwel: geïnformeerde toestemming. U beslist dus samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren. Alle ziekenhuizen en zorgverleners zijn verplicht om zich aan de WGBO en de AVG te houden.

Uitgebreide informatie over de AVG vindt u in onze privacyverklaring.

Als u gebruik maakt van zorg of behandeling, hebt u niet alleen recht op informatie en toestemming. U heeft ook nog andere rechten. Bijvoorbeeld het recht om een klacht in te dienen. Het is belangrijk dat u weet welke rechten en plichten u hebt in de zorg. Zo kunt u vervelende situaties voorkomen. Het helpt u ook om de zorg te krijgen die u nodig hebt.

Hieronder staan de belangrijkste rechten voor patiënten. De informatie over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek geldt voor patiënten vanaf 18 jaar.

Informatie ontvangen en weigeren

Als patiënt bent u gesprekspartner van de hulpverlener als het gaat om de informatie over onderzoek en behandeling. Bij alles wat er met u gebeurt, zijn uw...

Als patiënt bent u gesprekspartner van de hulpverlener als het gaat om de informatie over onderzoek en behandeling. Bij alles wat er met u gebeurt, zijn uw instemming en medewerking noodzakelijk. U bent degene bij wie een bepaald onderzoek wordt uitgevoerd of een behandeling wordt gestart. Om dat te kunnen moet de arts u eerst goed informeren over de behandeling (geïnformeerde toestemming).

Informatie ontvangen

Een hulpverlener moet u op begrijpelijke wijze informatie geven over:

 • uw ziekte of aandoening;
 • de aard van de voorgestelde behandeling of te verrichten onderzoek;
 • de uitslag van testresultaten en röntgenonderzoeken;
 • de verwachte duur van de behandeling en de verwachte resultaten;
 • de eventuele andere behandelingsmogelijkheden;
 • de gevolgen of de eventuele risico's van de behandeling of het onderzoek (bijvoorbeeld de medicijnen, pijn of ongemak en eventuele bijwerkingen);
 • de noodzaak en reden voor een verwijzing naar een andere specialist.

U kunt een gesprek goed laten verlopen door duidelijk te zijn. Bijvoorbeeld door aan te geven dat u meer wilt weten, of dat u nog niet alles begrijpt. Schrijf vooraf uw vragen op zodat u niets kunt vergeten. U mag ook altijd een familielid of een goede bekende meenemen die u kan bijstaan of aanvullen wanneer dat nodig is.
 
Over veel onderwerpen kunt u schriftelijke informatie krijgen, zodat u alles op uw gemak nog eens kunt doorlezen. Informeer hiernaar bij uw arts of bij het voorlichtingscentrum. Als u niet zeker weet of de kosten van uw behandeling vergoed worden, informeer dan tijdig bij uw verzekeraar. Op de website www.knmg.nl/wgbo vindt u checklists met tips en richtlijnen voor uw gesprek met uw arts.

Informatie weigeren

Als u bepaalde informatie niet wilt, dan mag u informatie weigeren. In de wet staat dat patiënten het recht hebben om geen informatie te willen. Stel dat u bijvoorbeeld niet wilt weten of u een verhoogd risico hebt op een erfelijke aandoening. Dan hebt u het recht om die informatie te weigeren. Alleen als de zorgverlener denkt dat het voor u of voor anderen ernstig nadeel oplevert, kan hij de informatie toch geven.

Beslissingen nemen

U hebt het recht om zelf te beslissen over uw behandeling. U beslist bijvoorbeeld of u een bepaald onderzoek wilt of niet.

U hebt het recht om zelf te beslissen over uw behandeling. U beslist bijvoorbeeld of u een bepaald onderzoek wilt of niet.

Wie beslist? Wilsonbekwaamheid

Een zorgverlener moet altijd de toestemming vragen van de patiënt voordat hij mag behandelen. Soms is het niet mogelijk om toestemming aan de patiënt zelf te vragen. Bijvoorbeeld als iemand bewusteloos is geraakt, dementerend is of bijvoorbeeld tijdelijk niet kan beslissen door een beroerte. In zulke situaties wordt vastgesteld dat iemand op dat moment niet voor zichzelf over zijn behandeling kan beslissen. We spreken dan over ‘wilsonbekwaam’. Iemand anders moet die beslissingen dan nemen. Dat kan bijvoorbeeld iemand uit de eigen (familie)kring zijn.

Je kunt niet zo maar iemand wilsonbekwaam noemen. Iemand is wilsbekwaam, totdat het tegendeel blijkt. Bij beginnende dementie bijvoorbeeld, mag een ander dus zeker niet zomaar alle beslissingen overnemen!
De arts is de eerste die bepaalt of een patiënt al dan niet wilsbekwaam is om een bepaalde beslissing rond de zorg of behandeling te nemen. Om vast te stellen of iemand wilsonbekwaam is, zijn er enkele kenmerken die de arts houvast geven.
In het algemeen gesteld is wilsonbekwaamheid aan de orde als iemand de informatie over zijn ziekte op dat moment niet kan begrijpen en dus geen goed besluit kan nemen over behandeling en de gevolgen ervan niet meer kan overzien.

Toestemming geven

Met uw toestemming wordt de behandeling gestart. Deze toestemming wordt meestal niet expliciet gevraagd. Als u naar ons ziekenhuis komt voor onderzoek, ingreep of opname, gaan wij ervan uit dat u het eens bent met wat er gaat gebeuren. Voor bepaalde onderdelen vraagt de zorgverlener wél apart toestemming. Bijvoorbeeld voor:

 • een operatie;
 • de anesthesie (verdoving, narcose);
 • een endoscopisch onderzoek (een onderzoek waarbij met een buigzaam slangetje in het lichaam wordt gekeken);
 • risicovolle behandelingen zoals chemotherapie en bestraling (radiotherapie);
 • gebruik van bloed en bloedproducten.

Als u toestemming geeft, dan verwacht de zorgverlener dat u meewerkt aan de behandeling. Bijvoorbeeld door adviezen op te volgen. Wanneer een behandeling dringend noodzakelijk is en u bent zelf niet in staat toestemming te geven (bijvoorbeeld wanneer u bewusteloos binnen wordt gebracht op een spoedeisende hulp) mag de arts ervan uitgaan dat u toestemming zou hebben gegeven (veronderstelde toestemming).

Bij kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar moeten zowel de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger en de jeugdige zelf toestemming voor de behandeling geven. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zelf beslissen over de behandeling, mits zij wilsbekwaam zijn. In overige gevallen wordt de toestemming door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) gedaan.

Stoppen met een behandeling

U kunt een behandeling, zorg of medicijnen weigeren. Dat kan zelfs als u eerst wel toestemming hebt gegeven. Bespreek uw twijfel altijd met uw zorgverlener. De zorgverlener vertelt u wat de gevolgen zijn van uw besluit. Het kan zijn dat u geen behandeling (meer) wilt, terwijl dit gevaarlijk voor u is. Dan moet de zorgverlener dat heel duidelijk zeggen. Bespreek het op tijd als u wilt stoppen met een behandeling. De zorgverlener zal uw beslissing respecteren. Zijn er behandelingen die u echt niet wilt? Dan is het goed om dit op te schrijven in een wilsverklaring (of wilsbeschikking). Een voorbeeld daarvan is een ‘niet-reanimatieverklaring’ of een ‘behandelverbod’. (Meer informatie over een wilsverklaring staat op de site van de NPCF).

Ontslag uit het ziekenhuis

Bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u informatie over uw lichamelijke toestand, de behandeling die u hebt ondergaan, uw medicatie en de verdere gang van zaken rond nazorg en controle. Ook uw huisarts wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Als u zonder toestemming van de arts het ziekenhuis wilt verlaten en de behandeling in het Maasstad Ziekenhuis wilt beëindigen, dan zal de arts of de verpleegkundige u uitleggen waarom beëindiging van de behandeling wordt afgeraden en welke geestelijke en/of lichamelijke gevolgen dit voor uw herstel en gezondheid kan hebben. Uw beslissing om het ziekenhuis tegen het advies van de behandelend arts in te verlaten wordt in het medisch dossier genoteerd.

Reanimatie

Tijdens uw verblijf in het Maasstad Ziekenhuis kunt u complicaties krijgen. Bijvoorbeeld een acute hart- of ademstilstand. Als dit gebeurt, proberen we u meteen te reanimeren. In het Maasstad Ziekenhuis reanimeren we alle patiënten bij een hart- en ademstilstand.

Het kan echter zijn dat u in overleg met uw behandelend arts besluit dat reanimeren in een bepaald geval niet zinvol is. Als u zo’n besluit neemt, dan schrijven we dit in uw medisch dossier. U kunt dit elk moment met uw arts bespreken. U kunt op elk moment uw besluit veranderen.

Een medisch dossier

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht voor elke zorgverlener.

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht voor elke zorgverlener.

In het Maasstad Ziekenhuis werken we met een elektronisch (digitaal) patiëntendossier. In het dossier staat informatie over:

 • uw gezondheidssituatie;
 • onderzoeken en behandelingen die u hebt gehad;
 • gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis.

Privacy

Medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis doen hun best om uw privacy te waarborgen.

Het Maasstad Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis, daarom kan het voorkomen dat een medewerker in opleiding aanwezig is tijdens uw behandeling of uw gesprek. Vindt u dit ongewenst, dan kunt u dit bij uw arts aangeven.

Vertrouwelijkheid van informatie

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling. Er bestaan strenge regels voor het gebruik van deze gegevens. Hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Aanleveren anonieme gegevens

Het ziekenhuis levert anonieme gegevens op het gebied van patiëntenzorg aan een aantal registratiesystemen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld kankerregistratie) en statistieken. Registratie is een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in ziekten zoals kanker. Desgewenst kunt u laten weten dat u hier bezwaar tegen hebt. Er worden dan geen gegevens aan derden verstrekt.

Opslaan gegevens antistoffen na bloedtransfusie

Soms vormen patiënten na een bloedtransfusie antistoffen tegen andermans bloedcellen. Omdat de mogelijkheid bestaat dat de antistoffen na verloop van tijd niet meer aantoonbaar zijn, worden de gegevens over deze antistoffen opgeslagen in een landelijk datasysteem. Bij een volgende transfusie kan het laboratorium van het ziekenhuis waar u op dat moment wordt behandeld, het landelijk datasysteem raadplegen en zo goed mogelijk passend bloed voor u uitzoeken. Als u bezwaar hebt tegen de registratie van uw gegevens kunt u dit bij uw arts aangeven. Opgeslagen gegevens kunt u raadplegen en eventueel wijzigen. De arts zal uw bezwaar in het dossier vastleggen.

Bewaartermijn van uw dossier

Uw gegevens worden tot 15 jaar na de laatste behandeling bewaard. Voordat de gegevens worden vernietigd, beslist de arts welke gegevens ook in de toekomst nog van belang zijn. U kunt altijd in overleg met de arts bepalen dat gegevens langer worden bewaard.

Wijzigingen en vernietiging van uw dossier

Wanneer u in uw dossier onjuistheden tegenkomt, dan kunt u de hulpverlener vragen deze te wijzigen of te schrappen. Ook kunt u de gegevens in uw dossier met eigen informatie aanvullen.

Het kan ook voorkomen dat u bepaalde gegevens uit uw dossier wilt laten verwijderen. De hulpverlener moet gehoor geven aan uw verzoek, tenzij de gegevens van belang zijn voor u of anderen. De arts kan uw verzoek weigeren als:

 • uw gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
 • de informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten;
 • u gedwongen was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De arts dient u erop te wijzen dat het vernietigen van bepaalde gegevens nadelig kan zijn voor uw verdere behandeling. In voorkomende gevallen kan besloten worden de behandelingsovereenkomst te beëindigen.

Een medisch dossier inzien of opvragen

Wat te doen als u inzage in of een kopie van uw dossier wilt aanvragen.

Wat te doen als u inzage in of een kopie van uw dossier wilt aanvragen.

Inzage en kopie van uw medisch dossier

Als patiënt heeft u het recht om, tijdens opname of tijdens een poliklinisch consult, te vragen om inzage in uw dossier. Het is raadzaam een aparte afspraak te maken om uw dossier te kunnen inzien. Bespreek met de arts of u wel of geen uitleg bij inzage wenst. Als inzage in het dossier niet in aanwezigheid van de arts plaatsvindt, dient u zich voorafgaand aan de inzage te legitimeren.

Als een derde (bijvoorbeeld uw echtgenoot, kind, ouder of familielid) uw dossier in wil zien, moet hij daarvoor uw (schriftelijke) toestemming hebben. De gemachtigde moet zich voorafgaand aan de inzage legitimeren.

Via het aanvraagformulier kunt u inzage in of een kopie van het medisch dossier aanvragen. Dit formulier dient u samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te sturen naar:

Maasstad Ziekenhuis
T.a.v. het secretariaat betreffende specialisme
Postbus 9100
3007 AC Rotterdam

Inzage en kopie medisch dossier bij bijzondere patiëntcategorieën

Minderjarigen

Een minderjarige van 12 jaar en ouder heeft een zelfstandig recht op inzage en kopie van zijn dossier. Toestemming van de (met het ouderlijk gezag belaste) ouders of wettelijk vertegenwoordiger is hiervoor niet nodig. Het recht op inzage en kopie wordt in geval een minderjarige jonger is dan 12 jaar uitgeoefend door de (met het ouderlijk gezag belaste) ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

Een derde kan alleen inzage in of een kopie van het dossier van een minderjarige van 12 jaar of ouder vragen, als de minderjarige hiervoor toestemming schriftelijk geeft. Als een derde inzage in of kopie van het dossier van een minderjarige van jonger dan 12 jaar wil, dan is hiervoor schriftelijke toestemming van de (met het ouderlijk gezag belaste) ouders of wettelijk vertegenwoordiger nodig. Bij de aanvraag inzage of kopie dossier dient de schriftelijke machtiging plus een kopie van de legitimatie van de ouder of voogd en een kopie van de legitimatie van de gemachtigde meegestuurd te worden. De gemachtigde dient zijn voorafgaand aan inzage in of het ophalen van de kopie van het dossier te legitimeren.

Wilsonbekwaam

Het recht op inzage in en een kopie van het dossier van een wilsonbekwame patiënt kan alleen door zijn wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend (echtgenoot/ partner, iemand die de patiënt officieel heeft benoemd, bij gebreke daarvan ouder/kind/broer/zus of anders curator/mentor). Als een derde inzage in of een kopie wenst van het dossier van de wilsonbekwame, dan dient de wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen en een kopie legitimatie van beide partijen bij te voegen. De gemachtigde dient zich bij inzage in of het ophalen van de kopie van het dossier te legitimeren.

Inzage of kopie in het dossier van een overleden patiënt

Nabestaanden (echtgenoot/partner/kinderen en overige familie) hebben geen recht op inzage in of een kopie van het dossier. Een nabestaande kan dus ook geen machtiging verstrekken om het dossier van de overleden patiënt op te vragen. Het recht op inzage of kopie is voorbehouden aan de patiënt. De hulpverlener is, ook na het overlijden van de patiënt, aan zijn geheimhoudingsplicht gehouden. Nabestaanden kunnen de arts niet van zijn geheimhoudingsplicht ontheffen.
De geheimhoudingsplicht van de hulpverlener kan alleen doorbroken worden in speciale situaties, bijvoorbeeld in verband met erfelijke aandoeningen. Om een inzage in of een kopie van het dossier van een overleden patiënt op te vragen dient u zich schriftelijk te wenden tot:

Maasstad Ziekenhuis
T.a.v. mevrouw mr. W.A.A.M. v.d. Bergh, jurist Raad van Bestuur
Postbus 9100
3007 AC Rotterdam

Opvragen kopie foto met uitslag (Röntgenonderzoek)

Wat te doen als u uw röntgenonderzoek met uitslag wilt aanvragen.

Wat te doen als u uw röntgenonderzoek met uitslag wilt aanvragen.

1 - Aanvraag kopie foto met uitslag (voor eigen gebruik) aan de balie

 • U kunt de CD persoonlijk aanvragen bij de balie van de afdeling Radiologie bouwdeel G begane grond. U kunt daarvoor bij de balie een aanvraagformulier invullen.
 • U kunt de formulieren ook hieronder downloaden en thuis alvast invullen. U hoeft ze dan alleen aan de balie af te geven.
 • Tevens is het nodig dat u zich legitimeert (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Ophalen

 • U kunt de CD met de uitslag na 5 werkdagen ophalen.
 • Ook bij het ophalen van de CD met de uitslag is het nodig dat u zich legitimeert.
 • Tevens bestaat de mogelijkheid om de CD met de uitslag naar uw huisadres op te laten sturen. Op het aanvraagformulier kunt u dit aankruisen. 

Download de formulieren

2 - Aanvraag kopie foto met uitslag (voor eigen gebruik) via internet

 • U kunt een aanvraagformulier printen, volledig invullen en samen met een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) opsturen naar onderstaand adres:
  Maasstad Ziekenhuis
  t.a.v. afdeling Radiologie
  Postbus 9100
  3007 AC Rotterdam
 • U kunt ook het aanvraagformulier printen, volledig invullen en inscannen. Scan ook uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) in. Stuur alles naar: radiologieadministratie@maasstadziekenhuis.nl
 • De CD met de uitslag wordt naar uw huisadres gestuurd.

Download het formulier

3 - Aanvraag kopie foto met uitslag voor voortzetting behandeling elders of second opinion

Wanneer u naar een ander ziekenhuis gaat voor een behandeling of voor een second opinion, wordt de CD opgestuurd naar het desbetreffende ziekenhuis (alleen in Nederland).

 • Vul op het aanvraagformulier de volledige gegevens in.
 • U hoeft de CD niet op te komen halen. Wij sturen de CD met de uitslag rechtstreeks voor u op naar het desbetreffende ziekenhuis.

Download het formulier

Een tweede mening (second opinion)

In de gezondheidszorg hebt u het recht om een tweede mening te vragen. In het Engels heet dat ‘second opinion’. Dat is het oordeel of advies van een andere...

In de gezondheidszorg hebt u het recht om een tweede mening te vragen. In het Engels heet dat ‘second opinion’. Dat is het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener.

U mag altijd een tweede mening vragen. U hebt daar geen toestemming voor nodig, ook niet van uw eigen zorgverlener. Het is wel goed om er met hem over te praten. Degene die een tweede mening geeft, neemt de behandeling niet over.

U kunt op verschillende momenten om een tweede mening vragen. Bijvoorbeeld als u een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling of als u twijfelt over een diagnose of behandeling.

Bespreek een verzoek om een tweede mening van tevoren met uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de kosten van een tweede mening niet accepteert, moet u deze namelijk zelf betalen.

Niet tevreden? Klachtrecht

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg of dienstenverlening van het Maasstad Ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons laat weten....

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg of dienstenverlening van het Maasstad Ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons laat weten.

Dat geeft ons de mogelijkheid samen met u een oplossing te vinden. Het helpt ons ook om de kwaliteit van ons ziekenhuis te verbeteren. Het recht om een klacht in te dienen is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg (WKKGZ).
Als u niet tevreden bent, bespreek dit dan op de afdeling of met uw arts en probeer samen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, dan kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de klachtenfunctionarissen. Bij hen kunt u meer informatie krijgen over de verschillende klachttrajecten.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u uitleg geven over de mogelijkheid om te bemiddelen bij problemen tussen u en een medewerker, over de behandeling van uw klacht door de interne onderzoekscommissie en over het indienen van een schadeclaim. Samen bespreekt u wat u het beste met uw klacht kunt doen. De klachtenfunctionaris onderneemt alleen actie als u daar toestemming voor geeft. De door u verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Derden mogen alleen met uw schriftelijke toestemming namens u een klacht indienen. Nabestaanden van een overleden patiënt kunnen zelfstandig een klacht indienen.

U kunt uw klacht persoonlijk, telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. Download hier het klachtenformulier vul dit in en stuur het naar onderstaand adres.
De klachtenfunctionarissen zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag op (010) 291 12 64 en (010) 291 34 90.

Per post kunt u uw klacht sturen naar:

Maasstad Ziekenhuis
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 9100
3007 AC Rotterdam

Interne onderzoekscommissie

Soms is een klacht niet op te lossen of wilt u een oordeel over uw klacht. In dat geval kan de klachtenfunctionaris uw schriftelijke klacht voorleggen aan de interne onderzoekscommissie. Deze commissie stelt een onderzoek in, verzamelt relevante informatie en zet de feiten op een rijtje. Na het onderzoek geeft de commissie een advies aan de raad van bestuur.  De raad van bestuur geeft binnen zes weken na ontvangst van uw schriftelijke klacht een oordeel over uw klacht. Deze termijn kan in overleg met u met vier weken worden verlengd.

Schadeclaim

Als u vindt dat u schade hebt geleden door toedoen of nalaten van het ziekenhuis, kunt u schriftelijk een schadeclaim indienen bij de raad van bestuur van het ziekenhuis. Meer informatie over het indienen van een schadeclaim kunt u krijgen van de klachtenfunctionaris of van de jurist van het ziekenhuis.

Correspondentieadres Jurist

Maasstad Ziekenhuis
Secretariaat Juridische Zaken
Postbus 9100
3007 AC Rotterdam

Onderzoek

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis waar wetenschappelijk onderzoek wordt verricht.

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis waar wetenschappelijk onderzoek wordt verricht.

Gebruik van gegevens

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens zullen alleen volledig geanonimiseerd worden gebruikt, dit betekend dat uw gegevens niet tot u als persoon herleidbaar zijn door de onderzoeker die deze data gebruikt. Het gebruik van uw data heeft voor u in geen geval gevolgen. Indien u bezwaar heeft tegen het geanonimiseerd gebruik van uw gegevens, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts of de Patiëntenvoorlichting van het Maasstad Ziekenhuis. Uw gegevens zullen in dat geval niet worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Gebruik van restmateriaal

Het bloed, de urine of ontlasting die u heeft afgestaan, gebruiken we in principe alleen om het aangevraagde onderzoek te doen. Het overgebleven lichaamsmateriaal kán soms voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. In dat geval verwijderen wij uw persoonlijke gegevens, waardoor het materiaal niet meer naar u te herleiden is. Als extra afname van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is, vragen wij u altijd om toestemming. Hebt u hiertegen bezwaar, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar of degene die uw bloed, urine of ontlasting af- of aanneemt.

Deelname wetenschappelijk onderzoek

Aan u kan gevraagd worden of u wilt deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Voordat u beslist over deelname aan wetenschappelijk onderzoek, hebt u recht op schriftelijke en mondelinge informatie over het onderzoek. Als u aan het onderzoek meedoet, vragen wij u om uw handtekening te zetten op een toestemmingsverklaring. De onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij vinden het fijn als u meedoet, maar u bent niet verplicht mee te doen. Als u besluit niet aan een onderzoek mee te doen, dan heeft dat geen gevolgen voor de verdere behandeling.

Op de website van de Rijksoverheid staat de landelijke brochure over medisch wetenschappelijk onderzoek ‘Medisch wetenschappelijk onderzoek, algemene informatie voor de proefpersoon’.

Wilt u weten of er een medisch wetenschappelijk onderzoek is waar u aan mee kunt doen? Bespreek dit dan met uw behandelend arts.

Hoofdbehandelaar

Wanneer u in het ziekenhuis ligt, hebt u vaak met meer behandelaars te maken, soms van verschillende specialismen.

Wanneer u in het ziekenhuis ligt, hebt u vaak met meer behandelaars te maken, soms van verschillende specialismen.

De behandelaar is vaak een arts-assistent. Hij is uw aanspreekpunt en komt langs om met u de behandeling te bespreken (artsenvisite). Een medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Dit is uw hoofdbehandelaar. De verpleegkundige of zaalarts kan u vertellen wie uw hoofdbehandelaar is. Als u een bepaalde arts wilt spreken, kunt u dit altijd aan de verpleegkundige vragen.

Testament of donorcodicil

Hebt u een schriftelijke wilsverklaring (levenstestament) of een bewijs van donorregistratie?

Hebt u een schriftelijke wilsverklaring (levenstestament) of een bewijs van donorregistratie?

Geef dit dan door aan uw behandelend specialist. Of aan het hoofd zorgeenheid van uw afdeling. Het is verstandig ook uw contactpersoon te informeren over uw wensen.

Patiëntenadviesraad (PAR)

Alle zorginstellingen in Nederland zijn wettelijk verplicht een patiëntenraad te hebben.

Alle zorginstellingen in Nederland zijn wettelijk verplicht een patiëntenraad te hebben.

Meer informatie over de Patiëntenraad in het Maasstad Ziekenhuis

Plichten

Als patiënt heeft u niet alleen rechten, er zijn ook verplichtingen die uit de behandeling voortvloeien.

Als patiënt heeft u niet alleen rechten, er zijn ook verplichtingen die uit de behandeling voortvloeien.

Zo dient u zich respectvol te gedragen tegenover alle medewerkers en medepatiënten in het ziekenhuis. In het uiterste geval kan het ziekenhuis bij misdragingen de behandeling beëindigen.

Legitimatieplicht

Als patiënt heeft u de plicht te laten weten wie u bent. De legitimatieplicht geldt ter bescherming van uzelf en anderen en houdt verband met de verificatie van uw verzekeringsstatus. U legitimeert zich met een erkend legitimatiebewijs, zoals:

 • een geldig paspoort;
 • een geldige identiteitskaart;
 • een geldig rijbewijs.

Betalingsverplichtingen

Als patiënt heeft u de plicht het ziekenhuis te betalen voor de geleverde zorg. Betaling zal (vrijwel) altijd gebeuren via uw zorgverzekeraar. Twijfelt u of u voldoende verzekerd bent, neemt u dan vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. In het huidige zorgstelsel is niet altijd duidelijk wat wel en wat niet aan u wordt vergoed. Uw verzekeraar is de instantie die u moet informeren over de hoogte van de vergoedingen van de medische behandeling.
De tarieven die het ziekenhuis in rekening mag brengen, zijn voor een belangrijk deel wettelijk geregeld. Voor sommige behandelingen kan het zijn dat u een bepaald gedeelte of de gehele behandeling zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de vraag of uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten met het ziekenhuis. Uw verzekeraar kan u daarover verder informeren.

Filmen, geluidsopname en fotograferen

Wij vinden uw privacy en de privacy van onze medewerkers en patiënten belangrijk.

Wij vinden uw privacy en de privacy van onze medewerkers en patiënten belangrijk.

Indien u tijdens uw verblijf of uw aanwezigheid in het ziekenhuis een foto, film of geluidsopname maakt waarop een medewerker, patiënt of bezoeker in beeld is of te horen is, bent u verplicht hier toestemming voor te vragen. U ontvangt van ons altijd een schriftelijke reactie voorzien van handtekening.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.