(verdenking) Dikkedarmkanker

Vanaf het moment dat bij u de verdenking op dikkedarmkanker bestaat, doorloopt u een intensief traject met diverse (diagnostische) onderzoeken en behandelingen. Dit traject noemen wij het zorgpad dikkedarmkanker. De stappen in dit zorgpad zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. U hoeft daardoor niet onnodig vaak naar het ziekenhuis te komen. Ook is de tussentijdse wachttijd hierdoor beperkt.

Doorloop de 6 stappen van het zorgpad

Per stap kunt u lezen wat u te wachten staat en hoe u zich het best kunt voorbereiden. Links ziet u eveneens de stappen van het zorgpad.

 1. 1.
  Verwijzing
 2. 2.
  Polikliniek Bezoeken
 3. 3.
  Onderzoek
 4. 4.
  Diagnose
 5. 5.
  Behandeling
 6. 6.
  Nazorg
Verwijzing / (verdenking) Dikkedarmkanker

Darmkanker geeft meestal geen klachten als de ziekte nog in het beginstadium verkeert. De meeste klachten ontstaan pas als darmkanker in een gevorderd stadium is. Ook hangt het ontstaan van klachten af van de plaats waar darmkanker ontstaat.

Mogelijke symptomen van darmkanker zijn

 • Verandering in het ontlastingspatroon (in regelmaat of soort ontlasting) welke langer aanhoudt dan een paar weken.
 • Bloed in de ontlasting, soms met slijm.
 • Loze aandrang (het gevoel naar het toilet te moeten, maar dit is niet het geval).
 • Verstopping (de tumor kan de ontlasting deels tegenhouden).
 • Bloedarmoede (bloedverlies in de darm, waardoor moeheid en/of duizeligheid).
 • Gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak.
 • Aanhoudende vage buikpijn, darmkrampen of een zwelling in de buik.

Mocht u één of meerdere van deze klachten hebben, raden we u aan om naar uw huisarts te gaan.

Polikliniek Bezoeken / (verdenking) Dikkedarmkanker

Maag-, Darm- en Leverziekten

(010) 291 22 10

Routebeschrijving

Meer contactgegevens

Maak een afspraak

Bij uw eerste bezoek krijgt u een gesprek met uw behandelend arts. De Maag-, Darm-, en Leverarts (MDL-arts) vertelt u wat dikkedarmkanker inhoudt en inventariseert uw (eventuele) klachten. Aan de hand van deze informatie en uw ziektegeschiedenis worden eventuele onderzoeken besproken.

Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren, adviseren en begeleiden, werkt de specialist samen met een  gespecialiseerd verpleegkundige en/of casemanager. Een casemanager zorgt dat de organisatie van de zorg op elkaar wordt afgestemd en is voor u en uw naasten de persoonlijke begeleider en het vaste aanspreekpunt.

Samen beslissen

In het ziekenhuis en bij uw behandeling staat u als patiënt centraal. We vinden het daarom erg belangrijk dat de behandeling van uw ziekte samen met u wordt bepaald. De arts, casemanager en verpleegkundigen adviseren u welke behandeling het meest geschikt voor u is. Indien u zich niet prettig voelt bij de geadviseerde behandeling of andere ideeën heeft, willen wij u stimuleren dit vooral duidelijk te maken aan de arts of de casemanager

Hoofdbehandelaarschap

Tijdens uw behandeling kan het zijn dat u te maken krijgt met verschillende specialisten. Er is steeds één specialist uw eigen dokter (hoofdbehandelaar), maar afhankelijk van de behandeling die u nodig heeft kan het hoofdbehandelaarschap wisselen: rond een operatie is dit de chirurg, tijdens bestraling de radiotherapeut en bij het krijgen van chemotherapie de internist-oncoloog.

Onderzoek / (verdenking) Dikkedarmkanker

U ondergaat verschillende onderzoeken. Een bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek behoren vrijwel altijd tot deze onderzoeken. Naar aanleiding van de uitkomst van deze onderzoeken worden mogelijk andere onderzoeken ingezet.

De meest voorkomende onderzoeken bij dikkedarmkanker zijn:

 • Bloedonderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Colonscopie
 • MRI-onderzoek
 • CT-onderzoek

Hieronder vindt u meer uitleg.

Diagnose / (verdenking) Dikkedarmkanker

In een gesprek (ongeveer één week na het laatste onderzoek) met de behandelend specialist worden de uitslagen van de onderzoeken met u besproken. Afhankelijk van de uitslagen wordt het vervolgtraject samen met u bepaald.

Inhoud diagnose

> Informatie
> Wat is kanker
> Het spijsverteringskanaal
> Dikkedarmkanker
> Oorzaken
> Stadiumindeling

 

Informatie

Het internet en verhalen van andere mensen kunnen voor veel ongerustheid zorgen. Maar slechte ervaringen bij een ander hoeven u nog niet te overkomen. Vertrouw op wat de specialist en de (oncologie)verpleegkundige van het Maasstad Ziekenhuis u hebben verteld. Een betrouwbare internetsite is die van KWF kankerbestrijding, www.kwf.nl.

Wat is kanker

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten. Al deze verschillende soorten kanker hebben één gemeenschappelijk kenmerk: een ongeremde deling van lichaamscellen. Hierdoor ontstaat er een gezwel of tumor.

Goed- en kwaadaardig

Er zijn goedaardig en kwaadaardige gezwellen of tumoren. Alleen bij kwaadaardige gezwellen of tumoren is er sprake van kanker. Tumor is een ander woord voor gezwel. Een kwaadaardige tumor kan omliggende weefsels en organen opzij drukken, kan er groeien en uitzaaien.

Oncologie - Goedaardig gezwel.jpg

Goedaardig gezwel. De gevormde cellen dringen geen omliggend weefsel binnen.

Oncologie - Kwaadaardig gezwel.jpg

Kwaadaardig gezwel. De cellen dringen wel omliggend weefsel binnen.

Uitzaaiingen

Van een kwaadaardige tumor kunnen cellen losraken. Die kankercellen kunnen via het bloed en/of lymfe op andere plaatsen in het lichaam terechtkomen en ook daar uitgroeien tot gezwellen. Dit zijn uitzaaiingen (metastasen).

Het spijsverteringskanaal

Spijsvertering is letterlijk ‘het verteren van spijzen’. Dat wil zeggen dat voedsel wordt afgebroken tot voedingsstoffen die het lichaam kan opnemen en gebruiken. Deze voedingsstoffen worden vervolgens omgezet in energie of bijvoorbeeld in bouwstoffen. Bouwstoffen hebben we nodig om te groeien, maar ook om beschadigde cellen in ons lichaam te vervangen.

Het spijsverteringskanaal is een stelsel van buizen en lichaamsholten, dat in direct contact staat met de buitenwereld. Voedsel dat we opeten passeert achtereenvolgens de mond, de slokdarm, de maag, de dunne darm, de dikke darm en de endeldarm. Onverteerbare voedselresten verlaten ons lichaam vervolgens via de anus. Afhankelijk van de samenstelling van ons voedsel duurt dit 24 tot 48 uur. Daarnaast spelen ook de lever, galblaas en alvleesklier een rol bij de spijsvertering.

Oncologie - Spijsverteringskanaal.jpg

De darmen

Een belangrijk onderdeel van het spijsverteringskanaal is de dikke darm.
Onverteerbare voedselresten, die het lichaam niet kan gebruiken, komen in de dikke darm. De ontlasting bestaat op dat moment uit een waterdunne brij. De dikke darm is ongeveer één meter lang en ligt als een omgekeerde U in de buikholte. Hier worden vocht en zouten onttrokken aan de ontlasting.
De dikke darm gaat over in de endeldarm. In de endeldarm wordt ontlasting tijdelijk opgeslagen. Wanneer de endeldarm vol is, gaat er een seintje naar de hersenen. U krijgt dan ‘aandrang’.
Het duurt gemiddeld 24 uur voordat de ontlasting de hele dikke darm is gepasseerd. Wanneer dit veel sneller gaat, wordt er te weinig vocht aan de ontlasting onttrokken. U krijgt dan dunne ontlasting of diarree. Als ontlasting te traag door de dikke darm gaat, kan verstopping (obstipatie) ontstaan.

Dikkedarmkanker

Darmkanker wordt in de medische wereld ‘colorectale kanker’ genoemd. Dit is de verzamelnaam voor tumoren in de dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum). Darmkanker begint meestal als een poliep, een bultje in de wand van de dikke darm. De meeste poliepen zijn goedaardig en zullen dat ook altijd blijven. Sommige poliepen kunnen op den duur uitgroeien tot een kwaadaardige tumor: darmkanker. Na verloop van tijd kan een tumor zich uitzaaien via de lymfeklieren of bloedbaan. Lees meer over de verschillende stadia van darmkanker.

Oorzaken

Darmkanker ontstaat niet van de ene op de andere dag, maar begint meestal als poliep. Dit is een bultje in de wand van de dikke darm. De meeste poliepen zijn goedaardig, er is dan geen sprake van kanker. Sommige poliepen kunnen uitgroeien tot darmkanker.

Oncologie - Stappen poliep.jpg

 

1. Zo ziet de wand van de dikke darm eruit.

 

2. Een poliep is een bultje in de wand van de dikke darm.

 

3. Een poliep kan klein blijven. Maar een poliep kan ook groter worden. Het is dan een gevorderde poliep.

 

4. Een gevorderde poliep kan doorgroeien en onrustige cellen in zich hebben.

 

5. Als de onrustige cellen van een poliep in de darmwand doorgroeien, noemen we het darmkanker. De kankercellen kunnen zich door het lichaam verspreiden. 

Poliepen

Poliepen zijn goed te herkennen en relatief makkelijk te behandelen. Ze kunnen worden verwijderd tijdens een inwendig kijkonderzoek (colonscopie). Deze poliepen kunnen zich dan niet meer ontwikkelen tot darmkanker. Op deze manier kan in bepaalde gevallen darmkanker worden voorkomen.

Stadiumindeling

Om te kunnen bepalen welke behandeling(en) de specialist u voorstelt, moet hij of zij weten uit welke soort kankercellen de tumor is ontstaan, hoe kwaadaardig deze zijn en wat het stadium van de ziekte is. Onder het stadium verstaat men de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid.

De specialist stelt het stadium van de ziekte vast door onderzoek te doen naar:

 • De plaats en de grootte van de tumor.
 • De mate van doorgroei in het omringende weefsel.
 • De aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren en/of organen elders in het lichaam.

Er zijn verschillende manieren om het stadium van darmkanker aan te duiden. Meestal wordt gesproken over stadium van 0 tot en met IV. Stadium 0 is het vroegste stadium en stadium IV is het meest gevorderd.

Stadium 0 Verdenking op kanker in wording, bijvoorbeeld een poliep
Stadium I Tumor zit in de darm
Stadium II Tumor is door de darmwand heen gegroeid, maar zit niet in de lymfeklieren
Stadum III Tumor is tot in de regionale lymfeklieren gegroeid
Stadium IV Tumor is uitgezaaid naar andere plekke in het lichaam

 

Deze stadiumindeling is belangrijk voor een inschatting van de prognose en het bepalen van de behandeling.

 

Behandeling / (verdenking) Dikkedarmkanker

Bij darmkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. De keuze van de behandeling is afhankelijk van diverse factoren.

De meest toegepaste behandelingen bij darmkanker zijn:

 • een operatie (chirurgie);
 • chemotherapie;
 • radiotherapie.

Vaak is een combinatie van behandelingen nodig.

Afhankelijk van de behandeling wordt u doorverwezen naar de chirurg of oncoloog.
Indien de tumor bestraald moet worden verwijzen wij u door naar een radiotherapeutisch centrum.

Doel van de behandeling

De behandelmethoden voor kanker kunnen verschillende doelen hebben. Specialisten gebruiken doorgaans de volgende indeling:

 • Een curatieve behandeling is erop gericht om iemand te genezen.
 • Een adjuvante behandeling kan worden gegeven na een curatieve behandeling. Na een operatie kan bijvoorbeeld chemotherapie worden gegeven om eventuele niet-waarneembare uitzaaiingen te bestrijden. De adjuvante behandeling is dus een toegevoegde behandeling die bedoeld is om een beter eindresultaat te verkrijgen.
 • Een palliatieve behandeling is gericht op het afremmen van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten wanneer de ziekte niet meer te genezen is.

Welke behandelingen er worden gegeven en de volgorde ervan wordt individueel bepaald. Uw specialist overlegt hierover met een team van specialisten.

Nazorg / (verdenking) Dikkedarmkanker

Nadat uw behandeling is afgerond blijft u regelmatig onder controle. Daarnaast bieden wij waar mogelijk ondersteunende zorg of verwijzen u door.

Inhoud nazorg

> Controleperiode na de behandeling
> Verloop van de ziekte
> Ondersteunende zorg
> Na de behandeling
> Voeding
> Uitleg en begeleiding voor (klein)kinderen
> Lotgenotencontact

 

Controleperiode na de behandeling

Als uw behandeling bestond uit een operatie blijft u onder controle van uw behandelend chirurg. U komt de eerste twee jaar iedere drie maanden op controle bij de chirurg. Deze bespreekt of u klachten heeft, doet lichamelijk onderzoek en een inwendig onderzoek. Als u klachten heeft of de chirurg ontdekt bijzonderheden bij het onderzoek, kunnen vervolgonderzoeken nodig zijn. Dit wordt dan met u besproken. 

GE-consulente

De eerste twee keer dat u bij de chirurg op controle komt, krijgt u ook een afspraak bij uw GE-consulente. Wanneer de behandeling achter de rug is, kan het zijn dat u of uw naaste vragen hebben, u problemen hebt met het herstel en eventueel werkhervatting, het verwerken van uw ziekte minder vanzelfsprekend is dan u dacht, etc. Uw GE-consulente kan u hierin begeleiden of u zo nodig doorverwijzen naar een andere discipline.

Verloop van de ziekte

Van mensen die zijn behandeld voor kanker, wordt vaak verondersteld, dat de ziekte na een periode van vijf ziektevrije jaren vrijwel zeker is verdwenen. Het valt echter moeilijk te zeggen wanneer iemand (definitief) genezen is van kanker. Daarom spreken we bij darmkanker bij voorkeur van ziektevrije jaren of overlevingspercentages. Doorgaans is het risico dat kanker terugkeert kleiner naarmate de periode dat de ziekte niet aantoonbaar is, langer duurt.

De vijfjaarsoverleving voor patiënten met darmkanker loopt sterk uiteen, en is onder meer afhankelijk van het stadium waarin de ziekte is ontdekt en de mate van kwaadaardigheid, maar ook uw leeftijd en conditie. Wanneer de ziekte in een heel vroeg stadium is ontdekt, is dat percentage hoger.
Overlevingspercentages voor een groep patiënten zijn niet zomaar naar uw individuele situatie te vertalen. Wat u persoonlijk voor de toekomst mag verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken.

Ondersteunende zorg

De confrontatie met de ziekte kanker en haar behandeling is voor de meeste mensen heftig en brengt vaak veel dingen in het leven in beweging. Mede door de behandeling die u ondergaan heeft, kunnen er klachten of problemen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld op het gebied van:
•    vermoeidheid;
•    seksualiteit;
•    angst;
•    werkhervatting.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft aandacht voor uw geestelijk en psychosociaal welzijn. Naast medische zorg kunnen speciale hulpverleners (geestelijk verzorgers, medisch maatschappelijk werkers en psychologen) u helpen om beter om te gaan met de gevolgen en behandeling van uw ziekte (ook wel spirituele en psychosociale zorg genoemd). Hieronder wordt deze ondersteunende zorg beschreven. Uw casemanager kan u hier ook meer over vertellen.

Psychosociale begeleiding    

Leven met kanker is niet vanzelfsprekend. Dat geldt voor de periode dat er onderzoeken plaatsvinden, het moment dat u te horen krijgt dat u kanker heeft en de periode dat u wordt behandeld. Na de behandeling is het meestal niet eenvoudig de draad weer op te pakken. Ook uw partner, kinderen, familieleden en vrienden krijgen veel te verwerken. Vaak voelen zij zich machteloos en wanhopig en zijn bang u te verliezen.

Er bestaat geen pasklaar antwoord op de vraag hoe u het beste met kanker kunt leven. Iedereen is anders en elke situatie en beleving is anders. Iedereen verwerkt het hebben van kanker op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Uw stemmingen kunnen wisselend zijn. Het ene moment bent u misschien verdrietig, het volgende moment vol hoop. Het kan zijn dat door uw ziekte en alles wat daarmee samenhangt uit uw evenwicht raakt. U kunt het gevoel hebben dat alles u overkomt en dat u zelf nergens meer invloed op heeft.

De onzekerheid die kanker met zich meebrengt, is niet te voorkomen. Er spelen vragen als: slaat de behandeling aan, van welke bijwerkingen ga ik last krijgen en hoe moet het straks in de toekomst.
U kunt wel meer grip op uw situatie proberen te krijgen door goede informatie te zoeken, een dagboek bij te houden of er met anderen over te praten. Met bijvoorbeeld mensen uit uw omgeving; uw specialist, huisarts, casemanager of (wijk)verpleegkundige.

Een aantal mensen komt niet zelfstandig uit de moeilijkheden. Naast de steun van de partner, kinderen en bekenden en de zorg van artsen en verpleegkundigen, hebben zij meer nodig om met de situatie om te kunnen gaan. Binnen het Maasstad Ziekenhuis kunnen zorgverleners zoals, maatschappelijk werkers, psychologen of geestelijke verzorgers u extra begeleiding bieden. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u dat bespreken met de casemanager of kijk hier voor meer informatie.

Trainingsprogramma’s tijdens en na behandeling bij kanker

Revalidatie bij kanker

Uit onderzoek blijkt dat revalidatie tijdens en na de behandeling voor kanker leidt tot een verhoogde kwaliteit van leven, vermindering van vermoeidheid en behoud van conditie en kracht. Het Maasstad Ziekenhuis biedt meerdere oncologische revalidatieprogramma’s aan. Kijk hier voor uitgebreide informatie of vraag bij u casemanager de folder ‘Oncologische revalidatie’ op, ook kan de casemanager u meer informatie geven over het programma.

Externe samenwerking / belangrijke adressen

 • Stichting OOK
  De diagnose kanker zet uw wereld volledig op zijn kop. Stichting OOK helpt patiënten en naasten om zo goed mogelijk om te gaan met de impact van kanker, door het bieden van de juiste ondersteuning op het juiste moment. U kunt in het OOK Centrum op de Zorgboulevard terecht voor informatie over de gevolgen van kanker, persoonlijk advies en een compleet aanbod aan niet-medische ondersteuning. Of zoek zelf passende ondersteuning bij uw problemen bij u in de buurt, via de OOK Wijzer,  www.ookwijzer.nl.
 • Informatie- en themabijeenkomsten
  Stichting OOK organiseert regelmatig themabijeenkomsten over hoe u kunt omgaan met de gevolgen van kanker in uw leven en in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis ook informatiebijeenkomsten over specifieke tumorsoorten. Kijk voor de actuele agenda en meer informatie op www.stichting-ook.nl.
  Vraag uw casemanager om de folder van Stichting OOK of loop vrijblijvend binnen bij het OOK Centrum op de Zorgboulevard, bij ingang 3. Telefoon: (010) 292 36 10, e-mail: info@stichting-ook.nl.
 • Inloophuis de Boei
  Inloop de Boei is een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. U kunt in de ontmoetingsruimte terecht voor een kopje thee of koffie, biljarten of wat lezen.
  Zij bieden verschillende activiteiten aan. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd.
  Kijk voor meer informatie op www.inloophuisdeboei.nl.

‘Look Good, Feel Better’

Naast de lichamelijke en emotionele problemen die kanker met zich mee kan brengen, kan ook uw uiterlijk behoorlijk veranderen. Soms door de ziekte zelf, soms door de behandeling. Daarom organiseert het Maasstad Ziekenhuis de workshop ‘Look Good, Feel Better’. Op een positieve manier wordt praktische informatie en advies gegeven over uiterlijke verzorging bij kanker.
Tijdens de workshop krijgt u in een ontspannen sfeer professionele adviezen over huid- en haarverzorging. De workshop duurt twee uur en is voor u als deelnemer gratis. Na de workshop krijgt u een tasje met cosmeticaproducten mee naar huis. Indien u wilt deelnemen aan deze workshop kunt u contact opnemen met de casemanager.

Werkhervatting & re-integratie

Tijdens de behandeling bent u mogelijk minder goed of niet in staat om te werken. U hebt te maken met allerlei instanties en personen.
Gevolgen van uw ziekte en behandeling, zowel fysiek als psychisch en soms ook sociaal (denk aan collega’s die het er moeilijk mee kunnen hebben), maken het moeilijk om het oude leven weer op te pakken. Met name werkhervatting blijkt een struikelblok.
Er bestaan organisaties die u kunnen begeleiden bij de re-integratie naar uw werk na de behandeling van kanker.

 • Weer aan het werk
  De handleiding ‘Wat en hoe bij Kanker en Werk’, van het NFK, kan u helpen zelf de regie te nemen tijdens uw ziekte- en re-integratieproces. Per fase in het ziekteproces kunt u nagaan wat u van zorgverleners mag verwachten. Bijvoorbeeld met welke situaties u rekening kunt houden en welke activiteiten u kunt ondernemen om de regie over werkhervatting te houden en de re-integratie te bevorderen. Ook wordt ingegaan op specifieke aspecten van kanker en werk zoals fysieke klachten en beperkingen, vermoeidheid, angst, depressie en cognitieve problemen. Ook is in deze handleiding aandacht voor de positie van zelfstandig ondernemers.
  In de handleiding staan een aantal organisaties en diverse websites waar u terecht kunt voor meer informatie over kanker en werk. U kunt ook mailen naar werkhervatting@nfk.nl. De handleiding is beschikbaar als e-brochure en gratis te downloaden via www.nfk.nl. Of informeer bij uw casemanager.
 • Websites
  Overige aanbevolen re-integratiebureaus speciaal gericht op werkhervatting na kanker:
  •   www.careforcancer.nl
  •   www.stap.nu
  •   www.dosomegood.nl
  •   www.human-support.nl
  •   www.re-turn.nl
 • Re-integratie kiezen
  Onderstaande websites bieden informatie en verschaffen nieuws over re-integratie. En bieden een overzicht van re-integratiebureaus.
  •   www.reintegratiekiezen.nl
  •   www.kiesjereintegratie.nl
 • Welder
  Welder (voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk) is er voor iedereen met een gezondheidsprobleem of handicap die informatie zoekt over het krijgen en houden van werk, uitkeringen en verzekeringen.
  •   www.vraagwelder.nl - biedt praktische informatie, advies en tips
  •   www.reisgidswerknemer.nl - wegwijzer gemaakt vanuit het perspectief van de zieke werkende
  •   www.ziekenmondig.nl - publicaties, tips en handige lijstjes om de zieke werknemer te ondersteunen 
 • ArboAntwoord
  Op deze arbowebsite geven experts en wetenschappers een antwoord op maat aan mensen met vragen over ziekte en werk. ArboAntwoord is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC. De site maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek.
  •   www.arboantwoord.com

Na de behandeling

Nadat uw behandelingen zijn afgerond kan het mogelijk zijn dat op dat moment pas echt tot u doordringt wat er de afgelopen periode allemaal met u is gebeurd. De verwerking begint dan vaak pas echt. Tevens kan het zijn dat u dan goed voelt hoeveel energie de afgelopen periode u heeft gekost. U bent moe en uw conditie is verre van wat die was. Daarnaast wordt er mogelijk vanuit uw omgeving en/of uw werk weer van alles van u verwacht. Tijd nemen voor verwerking is belangrijk. In deze periode kunt u gebruik maken van de ondersteuning/begeleiding zoals die hier is beschreven. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw casemanager.

Voeding

Goede voeding is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met kanker is het van belang extra alert te zijn op wat men eet en drinkt. Het is belangrijk om in een goede voedingstoestand te zijn en een stabiel lichaamsgewicht te behouden. Om uw gewicht en conditie op peil te houden, moet u voldoende energie (calorieën), eiwitten, vocht en voedingsstoffen zoals vitamines en mineralen binnen krijgen.
Tijdens uw bezoeken in het ziekenhuis wordt u regelmatig gewogen. Als u afvalt, kan dat betekenen dat de ziekte of de behandeling meer energie vraagt. Of misschien bent u ongemerkt minder gaan eten. In dat geval geeft uw arts of casemanager u advies. Voor een persoonlijk advies kunnen zij u zo nodig verwijzen naar een diëtist.

Uitleg en begeleiding voor (klein)kinderen

Praten met een (klein)kind, het klinkt zo eenvoudig. Maar hoe leg je uit dat je kanker hebt? Hoe moet je zeggen wat er aan de hand is? Moet je het trouwens wel vertellen? Moet je wel eerlijk zijn? Kinderen zijn over het algemeen zeer intuïtief, hoe jong ze ook zijn. Ze hebben razend snel in de gaten dat er iets mis is. Ouders die verdrietig zijn of een moeder fluisterend aan de telefoon. Het zijn voor een (klein)kind duidelijke signalen dat er iets geheimzinnigs aan de hand is waar ze niet bij betrokken worden. Het achterhouden van informatie of het verstrekken van gedeeltelijke informatie kan leiden tot angstige fantasieën bij het (klein)kind.
Weten kinderen wat er aan de hand is, dan zijn veel reacties heel normaal. Ze zijn verdrietig, angstig of boos en kunnen zich soms schuldig voelen.

Door met uw (klein)kind open en eerlijk over uw ziekte te praten en over de eventuele gevolgen ervan, krijgen zowel uw kind en u als (groot)ouder de kans gevoelens te uiten. Op deze manier wordt gezocht naar oplossingen.
De onderlinge band tussen (groot)ouder en het (klein)kind wordt versterkt door gevoelens uit te wisselen en te delen.

Belangrijke tips:

 • Zoek een rustig moment om met uw (klein)kind te praten.
 • Moedig het (klein)kind aan om vragen te stellen.
 • Vertel niet teveel tegelijk.
 • Ook als (groot)ouder heb je niet alle antwoorden, wees daarin eerlijk.
 • Uw (klein)kind mag uw verdriet best zien, verberg uw verdriet niet.
 • Let op afwijkend gedrag van uw (klein)kind.
 • Licht de school in, de leerkracht begrijpt dan beter waarom uw (klein)kind zich anders gedraagt. De leerkracht kan zo in de klas ook aandacht besteden aan de begeleiding van uw kind.

Voor kinderen en ouders is er ook informatie over kanker op www.kankerspoken.nl.
Tevens zijn er boekjes beschikbaar zoals Chemo-Kasper of Radio Robbie. Voor meer informatie vraag uw casemanager.

Lotgenotencontact

Een aantal patiënten stelt contact met medepatiënten op prijs. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens met iemand in een vergelijkbare situatie kunnen helpen de moeilijke periode door te komen. Lotgenoten hebben vaak aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie belangrijke steun geven. Maar anderen vinden contact met medepatiënten te confronterend of hebben er geen behoefte aan.
Sommige mensen kennen zelf andere patiënten uit hun kennissen- of vriendenkring of ontmoeten hen op een andere manier, bijvoorbeeld op de polikliniek van het ziekenhuis.

Maar contact met lotgenoten kan ook tot stand komen via  de website www.kanker.nl. Via deze website kan je mensen ontmoeten met wie je ervaringen online kunt delen.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.