26-09-2018

Reactie artikel AD Shairomar Joaquin

Op 26 september publiceerde het Algemeen Dagblad (AD) een artikel over Shairomar Joaquin. Hieronder vindt u onze reactie op dit artikel/deze casus.

Uitvoerig onderzoek 
Het Maasstad Ziekenhuis betreurt het verdrietige verloop van de ziekte en de uitgevoerde medische behandeling bij deze patiënt enorm. Het ziekenhuis heeft direct melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en vervolgens uitvoerig onderzoek gedaan. De interne onderzoekscommissie concludeerde dat het een zeer betreurenswaardige samenloop van gebeurtenissen was, met waarschijnlijk ernstige en blijvende gevolgen voor de patiënt.

Er is geen sprake van foutief handelen of nalaten van handelen geweest. De resultaten van de onderzoekscommissie zijn gedeeld met de IGJ en de inspectie deelt onze conclusie.

Mogelijkheid bespreken onderzoeksresultaten
De behandelend arts heeft meermaals contact gehad met het ziekenhuis waarnaar de patiënt werd overgeplaatst, met de huisarts en met de vader van de jongen.
De behandelend arts wil graag (aanvullend) contact met de familie om het gebeurde (nogmaals) te bespreken en nadere uitleg te geven. In een persoonlijk gesprek kunnen de behandelend arts en de interne onderzoekscommissie de resultaten van het onderzoek met de ouders delen en bespreken. Dit wordt standaard gedaan bij dit soort situaties. We betreuren het dat de ouders nog geen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid waardoor ze nog niet over alle informatie beschikken. We realiseren ons dat dit het intense verdriet van de ouders over wat hun zoon is overkomen niet wegneemt.

Risico op complicaties
Wij zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en privacywetgeving en kunnen zodoende niet via de media inhoudelijk ingaan op de casus. Er bestaan strenge regels voor het gebruik van dergelijke vertrouwelijke gegevens, in het belang van patiënten.

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat elke ingreep – onderzoek of behandeling – een risico op complicaties met zich meebrengt. Dat wil zeggen: na een ingreep kan een complicatie optreden. Een complicatie is een onbedoelde of ongewenste uitkomst van een behandeling. De schade die daarbij ontstaat, komt niet doordat er iets niet goed gegaan is bij de ingreep. Sommige complicaties komen veel voor en andere zijn uiterst zeldzaam. Daardoor kunnen niet alle complicaties vooraf worden besproken met de patiënt. Bovendien zijn ingrepen vaak medisch gezien onvermijdelijk, zeker als er een acuut probleem is.

Sommige complicaties zijn zo zeldzaam dat deze worden besproken op vak-gerelateerde bijeenkomsten, zodat andere zorgverleners ervan kunnen leren. Dit is ook gedaan in deze situatie.

Geïnformeerde toestemming
Conform het beleid van het Maasstad Ziekenhuis heeft de arts de patiënt en zijn ouders vooraf geïnformeerd over wat de ingreep inhield en toestemming gekregen voor het uitvoeren ervan (geïnformeerde toestemming).