Kwaliteit

Kwaliteit en kwaliteitsborging zijn begrippen die binnen de klinisch chemische laboratoria altijd ruime aandacht hebben gekregen, zo ook bij het Maasstad Ziekenhuis.

Zowel de kwaliteit van het gehele proces van aanvrager tot en met het gerapporteerde resultaat, als die van de beroepsbeoefenaar, moet aan strenge eisen voldoen. Uiteraard dienen deze kwaliteiten voortdurend bijgesteld en getoetst te worden.

Dit komt tot uitdrukking in het organiseren van en deelnemen aan externe kwaliteitsprogramma's en in de eisen die gesteld zijn aan de opleiding, registratie, na- en bijscholing van de beroepsbeoefenaars in het klinisch chemisch laboratorium.

ISO15189 accreditatie

De laboratoria afdeling Klinische Chemie, met sub-laboratorium KCL SMC, het laboratorium Klinische Farmacologie & Toxicologie en de bijbehorende afdeling Bloedafname zijn op 12 april 2018 geaccrediteerd volgens de ISO15189 van de Raad van Accreditatie. ISO15189 is een internationale norm waarin alle moderne eisen voor competentie en kwaliteit zijn opgenomen die gelden voor medische laboratoria. Met het behalen van deze accreditatie tonen de laboratoria en de afdeling Bloedafname niet alleen aan dat voldaan wordt aan de hoge internationale kwaliteitseisen die er gesteld worden, maar ook dat er continue verbeterd wordt en dat de patiënt en de aanvragers blijvend verzekerd zijn van kwaliteit van de geleverde diensten.