Kwaliteit van zorg

De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en transparant gemaakt door middel van kwaliteitsindicatoren. Het doel hiervan is dat de kwaliteit en de doelmatigheid binnen ziekenhuizen worden verbeterd en de keuzevrijheid van patiënten vergroot.

Kwaliteitsindicatoren en verbeterdoelen

Elk jaar worden wij door externe instanties (zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen) bevraagd over de kwaliteit van zorg die wij leveren. Deze vragen beantwoorden wij door de landelijke kwaliteitsindicatoren aan te leveren. De uitkomsten van deze indicatoren gebruiken wij als benchmark informatie om onze prestaties te vergelijken met de prestaties van andere ziekenhuizen en het landelijke gemiddelde. Wanneer er blijkt dat wij minder goed scoren op een bepaalde indicator dan een vergelijkbaar ziekenhuis dan zoeken wij uit hoe wij onze prestaties kunnen verbeteren. De landelijke indicatoren worden openbaar gemaakt via Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginzicht.

In de toekomst richten we ons in ons ziekenhuis steeds meer op verbeterdoelen waarin we bepaalde (risicovolle) thema’s aandachtig bekijken en verbeteren waar mogelijk. Hiermee komt de nadruk meer te liggen op leren en verbeteren en minder op het registreren.

Jaarverslag calamiteiten

Het Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk om te leren van zaken die niet goed gaan in de zorg en in de behandeling van patiënten. We kunnen die leerpunten gebruiken om herhaling te voorkomen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom onderzoeken we altijd wat er precies gebeurd is. Als het in de zorg niet goed is gegaan, met ernstige schade voor de patiënt tot gevolg, is er sprake van een calamiteit. Het onderzoek hiernaar noemen we calamiteitenonderzoek. Per 1 juli 2018 publiceren ziekenhuizen informatie over calamiteiten om daarmee meer openheid te geven en ook samen te kunnen werken aan kwaliteitsverbetering. In het calamiteitenjaarverslag geven we openheid over calamiteiten in ons ziekenhuis. De informatie in het jaarverslag is niet herleidbaar naar patiënten of zorgverleners en het medisch beroepsgeheim wordt in acht genomen.

Sterftecijfers

HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Rate. Dit sterftecijfer wordt berekend door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de sterfte die op basis van een aantal patiëntkenmerken wordt verwacht (tijdens opname in het ziekenhuis). Het is daarmee een indicator voor potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen.

Overige bronnen

De prestatie-indicatoren worden gepresenteerd op  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast zijn veel gegevens terug te vinden op Jaarverslagenzorg. Op Kiesbeter is een aantal van de indicatoren weergegeven en deze website wordt gebruikt voor een vergelijking tussen ziekenhuizen. Ziekenhuischeck geeft inzicht in de kwaliteit van de zorg en de ervaringen van patiënten. Specifiek voor de kwaliteit van revalidatiezorg is er Revalidatiecheck.